Navigation

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen HIER gratis worden gedownload als PDF.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Belectronics, handelend onder de namen AV Tech.NET en Belectronics en houder van de webwinkel “VolvoTech.EU”, hierna te noemen: “Verkoper”, en de klant, “Wederpartij” waarop Verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Door gebruik te maken van het digitale bestel systeem van Verkoper, verklaart Wederpartij deze voorwaarden volledig te hebben gelezen, begrepen en van toepassing te verklaren.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Verkoper, voor de uitvoering waarvan door Verkoper derden dienen te worden betrokken.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Verkoper en zijn directie.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verkoper en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 9. Indien Verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Verkoper in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verkoper anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. Alle offertes, foto's, productspecificaties en prijzen op een van de websites van Verkoper zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Verkoper en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Verkoper dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Verkoper heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Verkoper is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Verkoper de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien Verkoper gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Verkoper zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Verkoper gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Verkoper bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Verkoper op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
 9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Verkoper een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Verkoper gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Verkoper daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Indien Verkoper bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Verkoper onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
  • Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
  • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Verkoper toekomende bevoegdheid of een op Verkoper rustende verplichting ingevolge de wet;
  • In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Verkoper alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
  •  

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
  1. de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. na het sluiten van de overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  3. de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  4. door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Verkoper kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  5. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Verkoper kan worden gevergd.
 2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Verkoper gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Verkoper op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Verkoper op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Verkoper, zal Verkoper in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Verkoper is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Verkoper zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Verkoper genoemde termijn te voldoen, tenzij Verkoper anders aangeeft.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Verkoper vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Verkoper op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
 8. Verkoper dient een bestelling binnen 30 dagen geleverd te hebben. Indien Verkoper hieraan niet voldaan heeft dan mag Wederpartij geheel kosteloos de koopovereenkomst annuleren.

Artikel 4A Annuleren en retourneren

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u, nadat u een product heeft besteld, alsnog besluit op uw koop terug te komen. In dat geval kunt u uiteraard uw order (uitsluitend via een email naar support@volvotech.eu) annuleren, maar alleen binnen 7 dagen na bestelling en mits het artikel binnen die termijn van 7 dagen nog niet is verzonden. In zo’n geval zijn er voor u geen kosten verbonden aan de annulering, TENZIJ Verkoper transactie kosten betaalt aan derden, welke niet door annulering ongedaan gemaakt kunnen worden. (Denk hierbij aan, maar niet beperkt tot, Paypal betalingen, waar Paypal commissie ontvangt over ontvangen betalingen). In zo’n geval zal Wederpartij deze kosten dragen.

Is de bestelling al verzonden op het moment van annulering, dan geldt binnen de wet koop op afstand een zichttermijn van 7 dagen na ontvangst van uw bestelling. U dient binnen die 7 dagen het product retour gestuurd te hebben en Verkoper middels een geldig “Track en Trace” nummer van verzending op de hoogte te brengen.
De kosten van het retour sturen van uw bestelling zijn voor uw eigen rekening.

In sommige gevallen is annuleren zonder kosten niet mogelijk. Zulke gevallen zijn bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) software of firmware die specifiek voor uw bestelling is gemaakt, geplaatst in een apparaat (ten behoeve van uw specifieke wensen of om een product voor uw auto configuratie geschikt te maken) of kabels die specifiek voor u zijn gemaakt, maar ook producten die wij niet op voorraad hebben en specifiek voor u bij een derde hebben besteld. Uiteraard zijn er nog steeds geen kosten verbonden aan de annulering indien wij de werkzaamheden (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot firmware laden of bestellen bij een derde) not niet hebben opgestart.

Een product of eigenschap van een product zoals deze bekend was op het moment van verkoop aan Wederpartij kan in de loop van de tijd worden verbeterd of uitgebreid.
Het niet functioneren van zo’n nieuwe functie in de specifieke situatie van de Wederpartij, is nimmer reden voor het accepteren van een retour verzoek voor Verkoper. Verkoper zal in zo’n geval een bugreport opnemen en waar mogelijk en haalbaar (technisch en financieel) pogen een oplossing te vinden of maken. Producten worden verkocht “As is” (zoals ze op dat moment zijn).
Ook aankondiging van ontwikkeling, maar het uitblijven daarvan (bijvoorbeeld maar niet beperkt om technische redenen) is nimmer een reden voor Verkoper om een retour of annulering te accepteren.

Selecteert u bij aankoop een product en/of een (extra) dienst zoals installatie/configuratie, alsmede het monteren van bijvoorbeeld extra onderdelen en/of accessoires, afgestemd op uw persoonlijke wensen of om het product functioneel te maken in uw auto, dan vervalt deze zichttermijn. Koopovereenkomsten kunnen ook niet geannuleerd worden waarbij u als (extra) dienst opdracht heeft gegeven tot het monteren van extra onderdelen en/of accessoires op afgestemd op uw persoonlijke wensen of in geval van reparaties, configuraties of andere handmatige werkzaamheden die reeds zijn opgestart ten behoeve van uw specifieke wensen. ( Wet koop op Afstand artikel 7.46 BW lid 4b 1 t/m 3. )

Het digitale bestel systeem bestaat voornamelijk als administratief en beheer systeem. U bent hierdoor op de hoogte van beschikbare producten en prijzen. Verkoper is hierdoor in staat te plannen, te beheren en te administreren. Dit systeem wordt derhalve ook gebruikt voor het maken van installatie afspraken. Ondanks deze digitale afhandeling, vallen installaties expliciet buiten enige online aankoop.
Alle producten geleverd en diensten verleend door en tijdens installatie heffen enige mogelijkheid tot retournering of annulering formeel op.
Mocht verkoper toch besluiten een product, producten of een deel daarvan retour te nemen, dan kunnen hiervoor uitbouw kosten gerekend worden. Enige inbouwkosten worden nimmer gecrediteerd aan Wederpartij daar de geleverde dienst reeds is voltooid en derhalve aan de verplichting voro installatie jegens Wederpartij reeds is voldaan.

Kosten voor enige retour zending zijn ten alle tijd voor de Wederpartij. Wederpartij blijft aansprakelijk voor de producten totdat Verkoper de vooraf geaccepteerde retour heeft afgetekend bij de transporteur (te kiezen door Wederpartij).

Producten welke uit de verpakking zijn genomen, of waarvan een waarborg zegel is verbroken of welke zijn gebruikt, kunnen nimmer worden geretourneerd.
Producten waar (vanuit de aard van het product) software bij geleverd wordt op een medium wat niet beschermd kan worden tegen copieren door Verkoper, kunnen nimmer worden geretourneerd.

Indien u een bestelling wilt annuleren dan dient dit u altijd online vanuit uw digitale beheer omgeving te doen, en dezelfde gegevens (met aanvullend het order/factuurnummer) per email na te zenden aan support@volvotech.eu om zodoende een snelle en adequate afhandeling te garanderen. Zonder deze 2 acties kunnen wij uw bestelling helaas niet in ons computersysteem annuleren.
Stuur nimmer producten retour zonder RMA nummer en accoord van Verkoper.

Producten die nooit voor annulering in aanmerking komen zijn onder meer : Bluetooth adapters of adapters die met Bluetooth handmatig zijn geupgrade (iMIV, MII met ingebouwde BT adapter), Carkits (handsfree sets) waarvan de doos is geopend, iMIV adapters waar specifieke firmware op is geladen (onder andere maar niet beperkt tot) bijvoorbeeld VWIM en Reversing Camera firmware en RTI lens units.

Indien een retourverzoek middels een RMA nummer door Verkoper is gehonoreerd, zal verkoper direct na ontvangst, in ieder geval zo spoedig mogelijk en binnen de termijn van 30 dagen, de retourwaarde van de produkten aan Wederpartij doen toekomen.

Artikel 5 Overmacht

 1. Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient vooraf voor verzending te geschieden, op een door Verkoper aan te geven wijze (ter keuze aangeboden in het digitale bestel systeem) in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Verkoper aangegeven. Verkoper is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. De netto betalings termijn welke verkoper hanteert en Wederpartij heeft geaccepteerd door de uitgevoerde transactie bedraagt 14 dagen. (10 werkdagen), tenzij uitdrukkelijk tussen Verkoper en Wederpartij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van klantenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Verkoper heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Verkoper kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Verkoper kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Verkoper echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 8. Verkoper verstrekt in voorkomende gevallen kortingen. Deze kortingen zijn ten alle tijde apart vermeld op de factuur, danwel eenvoudig aan te tonen door Verkoper daar de digitaal aangeboden prijs voor particulieren af zal wijken van de overeengekomen som per product. Deze kortingen vervallen per direct indien de betalings termijn van 14 dagen netto niet wordt nageleefd. Wederpartij kan in geval van te late betaling geen aanspraak meer maken op eventueel eerder verleende kortingen. Het totaal van de factuur minus eventueel verleende kortingen is de Hoofdsom.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Verkoper in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Verkoper totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Verkoper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Verkoper geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Verkoper veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Verkoper gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Verkoper bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Verkoper en door Verkoper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclamaties

 1. De door Verkoper te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren en logisch te bepalen of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Verkoper kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor het product voor een periode van 1 jaar, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot een product wat van nature aan slijtage onderhevig is) of partijen anders zijn overeengekomen.
  Indien de door Verkoper verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld, maar telkens minimaal 1 jaar. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit niet bekwame installatie, schade door foutieve aansluiting, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Verkoper, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven en deoo Verkoper vooraf toegestane wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, vocht, buitengewone temperaturen, blikseminslag, ) et cetera.
 4. Gezien de aard van de producten geleverd door Verkoper, is het van belang te vermelden dat enige vorm van garantie vervalt indien er zogenaamde updates of upgrades zijn uitgevoerd zonder uitdrukkelijke instructies van Verkoper. Een instructie kan bestaan uit een aanbieding van de update of upgrade door middel van een email of applicatie, of het aanbieden van een upgrade of update op de website van Verkoper, danwel een email direct aan Wederpartij gericht met instructies de update of upgrade uit te voeren. Let op; websites of informatie van derden geven geen recht een update of upgrade uit te voeren met behoud van garantie. Uitdrukkelijk wordt vermeld dat zelfs indien gerenomeerde derde partijen u de indruk geven de update te moeten uitvoeren, u dit ten alle tijde eerst voor goedkeuring aan Verkoper dient voor te leggen.
 5. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, binnen 24 uur vanaf het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen bij binnen die 24 uur aan Verkoper te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Verkoper in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Verkoper in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 6. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 7. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Verkoper de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Verkoper, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Verkoper te retourneren en de eigendom daarover aan Verkoper te verschaffen, tenzij Verkoper anders aangeeft.
 9. Indien komt vast te staan dat een klacht, garantie claim of retour ongegrond of onrechtmatig is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Verkoper daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 10. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor enige verzending naar Verkoper. Wederpartij dient enige verzending uitermate goed te verpakken en verzekerd naar Verkoper te retourneren. Kosten voor verzending komen ten alle tijd voor rekening van Wederpartij.
 11. Gezien de aard van de producten welke door Verkoper worden geleverd, is het van extreem belang ter vermelden dat installatie in vele gevallen vakmanschap behoeft. Door het aangaan van de installatie door Wederpartij, verklaart deze technisch vaardig genoeg te zijn de betreffende installatie uit te voeren.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Verkoper toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van klantenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 6. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen, derden, eigendommen van derden of gevolgschade van derden.
 7. Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 8. De aansprakelijkheid van Verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in enig voorkomend geval.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet van Verkoper.
 10. Uitdrukkelijk wordt enige schade (Direct, danwel indirect) ontstaan door, tijdens of als gevolg van installatie van enige geleverd product, software of firmware uitgesloten van aansprakelijkheid door Verkoper.
 11. Indien verkoper installatie of configuratie diensten verricht, zal deze na beste weten en kunnen deze diensten uitvoeren. Wederpartij wordt epliciet gewezen op het feit dat installatie in veel gevallen (door de aard van de producten) in een auto zal plaats vinden. In deze auto bevinden zich vele plastic delen (maar niet bepert tot deze), waarvan sommige voor een goede installatie dienen te worden verwijderd. Door diverse invloeden kunnen deze delen (maar niet daartoe beperkt) bijvoorbeeld uitgedroogd zijn waardoor er schade kan ontstaan aan deze delen (denk aan afgebroken clipjes). Ondanks dat Verkoper vaak gerichte oplossingen heeft welke waar mogelijk zonder kosten (en zelfs weten van) de Wederpartij worden ingezet, kan Verkoper nimmer aansprakelijk gesteld worden voor zulke soort schades.
 12. Wederpartij is zich bewust van het feit dat Verkoper regelmatig nieuwe producten, software of firmware uitbrengt. Door de aard van deze producten (in vele gevallen electronica) is het aannemelijk dat zich zogenaamde “bugs” of “inconsequenties” voordoen. Wederpartij kan en zal verkoper nimmer aansprakelijk stellen voor enige schade (direct, indirect, zie gehele Artikel 9) onstaan door het door Verkoper geleverde product, software of firmware.

Artikel 10 Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Verkoper en de door Verkoper bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Verkoper van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 12 Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Verkoper toerekenbaar is.
 2. Indien Verkoper uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Verkoper zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Verkoper, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Verkoper en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

 1. Verkoper behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Verkoper heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 Eigendom teksten, visuele materialen (fotos en plaatjes), inhoud van handleidingen

 1. Alle materialen (waaronder maar niet beperkt tot teksten, visuele materialen (waaronder maar niet beperkt tot fotos en plaatjes)) zijn eigendom van Verkoper of Verkoper heeft een licentie of goedkeuring op het gebruik hiervan in de website, handleiding, uitingen en overige zaken geinitieerd door Verkoper.
 2. Derhalve is het niet toegestaan zulke materialen over te nemen, te copieren, te hergebruiken of op enige andere manier te veelvoudigen. Indien Verkoper enige materialen met de Wederpartij deelt, is het deze slechts toegestaan deze materialen ten behoeve van zichzelf te gebruiken. (Als voorbeeld mag een handleiding die wordt geleverd door Verkoper niet worden gedeeld met derden, niet op papier, niet per email, niet op enige andere wijze.)
 3. In het geval dat de Wederpartij toch materialen deelt op enigerlij wijze, is Verkoper genoodzaakt zijn of haar uitingen van nieuwe materialen te voorzien en zulle alle kosten derhalve op Wederpartij worden verhaald.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op ale rechtsbetrekkingen waarbij Verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
VolvoTech.EU 2013